วิสัยทัศน์ : สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศด้านการกำกับดูแลการดำเนินงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยยึดหลักการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง
  ข่าวการประชุม   ข่าวทั่วไป   สภามหาวิทยาลัย

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
การประชุมคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2/2564 (การประชุมครั้งที่ 4)
      
วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 1/2564
      
ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2/2564
      
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิจิตรภาคียสถาน วิจิตรภาคียสถาน จังหวัดนนทบุรี ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting หากหน่วยงานใดประสงค์จะเสนอวาระการประชุม ได้โปรดจัดส่งหัวข้อวาระและเอกสารประกอบวาระการประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 2/2564
      
ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพิทยสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 3/2564
      
วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 หากหน่วยงานใดประสงค์จะเสนอวาระการประชุม ได้โปรดจัดส่งหัวข้อวาระและเอกสารประกอบวาระการประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

การประชุมเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ว่าด้วย ประมวลจริยธรรม และ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล รวมจำนวน 5 ฉบับ
      
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting

เดือนเมษายน พ.ศ. 2564
การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (นัดพิเศษ)
      
วันเสาร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22หากหน่วยงานใดประสงค์จะเสนอวาระการประชุม ได้โปรดจัดส่งหัวข้อวาระและเอกสารประกอบวาระการประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564

การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อสอบทาน (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
      
ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิทัศน์ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 3/2564
      
ในวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 4/2564 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
      
ในวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร, ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 4/2564
      
วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 หากหน่วยงานใดประสงค์จะเสนอวาระการประชุม ได้โปรดจัดส่งหัวข้อวาระและเอกสารประกอบวาระการประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 256
4

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 5/2564
      
ในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 หากหน่วยงานใดประสงค์จะเสนอวาระการประชุม ได้โปรดจัดส่งหัวข้อวาระและเอกสารประกอบวาระการประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564

อ่านต่อ>>>

  การติดตาม ตรวจสอบฯ
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย ประมวลจริยธรรม สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
    และ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล จำนวน 5 ฉบับ   ข้อมูลอ้างอิง
แบบฟอร์ม
ค้นสรุปมติการประชุม
คณะกรรมการประจำสภาฯ
KPI สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 
 
 
 
 

 

ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2564

 

ปฏิทินการประชุมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2564

ข่าวติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน   ข่าวทั่วไป
 

 

 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2/2564

      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 3/2564 วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร