วิสัยทัศน์ : สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศด้านการกำกับดูแลการดำเนินงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยยึดหลักการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง
  ข่าวการประชุม   ข่าวทั่วไป   สภามหาวิทยาลัย

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
การประชุมผู้รับผิดชอบหลักกิจกรรมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมร่วม (Retreat) สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2563
      
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิทัศน์ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การประชุมคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2563
      
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 8/2563 ร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
      
วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 9/2563
      
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 หากหน่วยงานใดประสงค์จะเสนอวาระการประชุม ได้โปรดจัดส่งหัวข้อวาระและเอกสารประกอบวาระการประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 9/2563
      
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting

การประชุมคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2/2563
      
 วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 10/2563 ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
      
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22  และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

การประชุมร่วม (Retreat) และประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 10/2563
      
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน - วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม
The Imperial Hotel and Convention Centre Korat อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา หากหน่วยงานใดประสงค์จะเสนอวาระการประชุม ได้โปรดจัดส่งหัวข้อวาระและเอกสารประกอบวาระการประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 11/2563
      
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting หากหน่วยงานใดประสงค์จะเสนอวาระการประชุม ได้โปรดจัดส่งหัวข้อวาระและเอกสารประกอบวาระการประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เดือนมกราคม พ.ศ. 2564
การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2564
      
วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 หากหน่วยงานใดประสงค์จะเสนอวาระการประชุม ได้โปรดจัดส่งหัวข้อวาระและเอกสารประกอบวาระการประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564


อ่านต่อ>>>

 ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2563

 

ปฏิทินการประชุมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2564

การติดตาม ตรวจสอบฯ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
      ข้อมูลอ้างอิง
แบบฟอร์ม
ค้นสรุปมติการประชุม
คณะกรรมการประจำสภาฯ
KPI สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
ข่าวติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน   ข่าวทั่วไป
 

 

 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 9/2563

      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 9/2563 วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และห้องประชุมวัจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting