วิสัยทัศน์ : สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศด้านการกำกับดูแลการดำเนินงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยยึดหลักการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง
          สภามหาวิทยาลัย
 
สรุปมติคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  ข้อมูลอ้างอิง
    แบบฟอร์ม
 

   พ.ศ 2563

                        

   

  ค้นสรุปมติการประชุม
    คณะกรรมการประจำสภาฯ
   
 

   
 

   พ.ศ 2562

                           

   

 
 

   พ.ศ 2561

   สรุปมติคระกรรมการติดตามฯ 1/2561   สรุปมติคระกรรมการติดตามฯ 2/2561   สรุปมติคระกรรมการติดตามฯ 3/2561   สรุปมติคระกรรมการติดตามฯ 4/2561            

         

 
   
   
   
   
 

    พ.ศ 2560

                     

      

 
   
   
   
 

   พ.ศ 2559

                          

      

 
   
   
   
 

   พ.ศ. 2558 

              

          

 
   
   
   
 

   พ.ศ. 2557

               

              

 
   
   
   
   
   
  พ.ศ. 2556

                     

          

 
   
   
   
   
   
 

พ.ศ. 2555

                

       

 
   
 

พ.ศ. 2554

                

         

 
   
   
   
   
   
 

พ.ศ. 2553