ชื่อ/Name
หัวข้องานวิจัยของคณาจารย์/Researcher Topics

ปีที่สำเร็จ/ Year

Download PDF
ผศ.เกรียงไกร
   ไตรสาร
การเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันโดยขับด้วยน้ำในแหล่งน้ำมันยุคเทอร์เชียรี่ของประเทศไทย/Improve Oil Recovery by Water Flooding in Thailand Tertiary Oil Field

ผศ.เกรียงไกร
   ไตรสาร
ประสิทธิภาพการผลิตปิโตรเลียมจากหินคาร์บอเนต / Petroleum Production Effeciency in Carbonate Rock

ผศ.ธารา
   เล็กอุทัย
การพัฒนาคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์เพื่อใช้ในการจำลองระดับความร้อนที่ให้ปิโตรเลียม Thermal maturity modeling

อ.ดร.จงพันธ์
   จงลักษมณี
วิทยาการตะกอนและสภาพแวดล้อมโบราณของชั้นไม้กลายเป็นหินในแอ่งโคราช/Sedimentology and paleoenvironment of the pertrified-wood bearing formation in the Khorat Basin

อ.ดร.จงพันธ์
   จงลักษมณี
ภูมิศาสตร์บรรพกาลของหินยุคเพอร์เมียนบริเวณจังหวัดสระบุรี-นครราชสีมา Paleogeogrraphy of the Permian System in the Sarburi-Nakhon Ratchasimarea.

ชื่อ/Name
หัวข้อวิทยานิพนธ์/Graduate Thesis Topics

ปีที่สำเร็จ/ Year

Download PDF
กิจจา
   คล้ายวิมุติ
Mechanical Performance of Underground Excavation in Rock Salt Formation for Nuclear Wate Reporsitory in Northeastern Thailand ศักยภาพเชิงกลศาสตร์ของอุโมงค์ใต้ดินในชั้นเกลือหินสำหรับกักเก็บกากนิวเคลียร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

2003

ปริญญา
   ทองเที่ยงดี
Slope Failure along Lomsak-Chumpae Highway, Phetchabun Province, Thailand. การพังทลายความลาดเอียงของมวลหินเส้นทางหล่มสัก-ชุมแพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประเทศไทย

2003

มงคล
   จันดาแก้ว
Experimental Assessmental of Stress Path Effects on Rock Salt Defermation/การทดสอบเพื่อศึกษาผลกระทบของวิถีความเค้นต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเกลือหิน

2003

อัมรินทร์
   วารินทร์
Design of Borehole Seals in Rock Using Expert System/การออกแบบการอุดหนุนเจาะในชั้นโดยใช้ระบบผู้เชียวชาญ

2003

เดโช
   เผือกภูมิ
Assessment of Healing of Rock Salt Fractures/ การทดสอบเพื่อศึกษาการประสานตัวของรอยแตกในเกลือหิน

2003

ปริญญา
   นรพักตร์
Increasing Potential of Production in Tight Gas Carbonate Rock by Well Stimulation/การเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซในหินคาร์บอเนตโดยการกระตุ้นหลุมเจาะ

2003

แม้นวาด
   แข่งขัน
Petroleum Production Efficiency in Carbonate Rock by Stimulation Model/ประสิทธิภาพการผลิตปิโตรเลียมจากหินคาร์บอเนตโดยใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์

2002

กิจษณะ
   มลิลา
Studies on salt-related phenomena in the Khorat basin using remote sensing, geophysics and field mapping /การศึกษาปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเกลือหินในแอ่งโคราชโดยใช้การรับรู้ระยะไกล การสำรวจธรณีฟิสิกส์และการสำรวจภาคสนาม

2002

Khomkrit
   Wetchasat
Assessment of Mechanical Performance of Rock Salt Formations for Nuclear Waste Repository in Northeastern Thailand / คมกริช เวชสัสถ์ : การศึกษาศักยภาพทางกลศาสตร์ของชั้นเกลือหินเพื่อทิ้งกากนิวเคลียร์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

2002

ปรัชญา
   เทพณรงค์
การศึกษาทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อหาความต้านแรงกดและแรงดึงของหิน โดยใช้วิธีการทดสอบจุดกดแบบปรับเปลี่ยน

2002

สุวรรณี
   รัตนภรานุเดช
Improve Oil Recovery by Water Flooding in Thailand Tertiary Oil Field

มานะ
   จาตุวรรณ
Feasbility Study of an Undergound Barite Mining at PANDS Barite Mining Co.,Ltd.,Loei Province/การศึกษาความเป็นไปได้ในการทำเหมืองแร่แบไรท์แบบเหมืองใต้ดินที่บริษัท พี แอนด์ เอส แบไรท์ ไมน์นิ่ง จังหวัดเลย

สันทัศน์
   กมุทชาติ
Rock Slope Design Using Expert System/การออกแบบความลาดชันของหินโดยใช้ระบบความรู้ผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อ/Name
หัวข้อปริญญานิพนธ์/Undergratuate Project Topics

ปีที่สำเร็จ/ Year

Download PDF
none
none

none

none   
นักศึกษา/นักวิจัย/คณาจารย์ท่านใด ยังไม่มีรายชื่อโครงการวิจัยลง website
สามารถแจ้งที่สาขาวิชา หรือ webmaster เพื่อเพิ่มรายนามในฐานข้อมูล


และงานวิจัยที่สำเร็จแล้วสามารถส่งมาเพื่อเผยแพร่โดยทำได้ 2 วิธีคือ
1) ส่ง file มาให้ที่เลขาสาขาวิชาโดยตรง หรือ ทาง email
2) ส่ง URL มาเพื่อให้ link ไป download ยัง website ของท่าน