หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1    หอพักห้องน้ำในตัว
2     หอพักห้องน้ำรวม