ประมวลภาพกิจกรรมชาวหอพัก ปีการศึกษา 2559

 
 
4ภาพโครงการอบรมคณะกรรมการหอพัก ประจำปีการศึกษา 2559  
      วันที่  25 - 27 มิถุนายน  2559
4ภาพปฐมนิเทศกรรมการหอพัก/มอบใบประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการหอพัก
   
   วันที่  24  พฤษภาคม 2559