ประมวลภาพกิจกรรมชาวหอพัก ปีการศึกษา 2558

 
 
4โครงการสัมมนาผู้สอนทบทวนรายวิชา ศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษา   
      ันที่   18 - 19  กุมภาพันธ์ 2559
4โครงการอยู่ในศีล กินในธรรม ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อ.วังน้ำเขียว 
      ันที่  19 - 21 มกราคม 2559
4ภาพต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
 
   วันที่ 25  ธันวาคม 2558
4ภาพอบรมติวเตอร์ประจำศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษา  
      วันที่  4 - 6  กันยายน  2558
4ภาพปฐมนิเทศกรรมการหอพัก/มอบใบประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการหอพัก
   
   วันที่  26  พฤษภาคม 2558
4ภาพโครงการ สานสัมพันธ์ น้อง - พี่ หอพักสุรนิเวศ 7  
      วันที่  22  พฤษภาคม  2558
4ภาพกิจกรรม "วันสัมพันธ์ชาวหอ" ประจำปีการศึกษา 2557   
      วันที่  9,16 พฤษภาคม  2558   
4ภาพโครงการปันน้ำใจ หอพักสุรนิเวศ 15
   วันที่  15 พฤษภาคม 2558
4เลือกตั้งกรรมการหอพัก ปฎิบัติงานปีการศึกษา 255  
      วันที่  6  พฤษภาคม 2558