ศูนย์บริการการศึกษา ร่วมกับสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เปิดให้นักศึกษาเลือกสังกัดหลักสูตรทางอินเทอร์เน็ต
ตามระยะเวลาที่กำหนด ที่เว็บไซต์ http://reg.sut.ac.th
    วิธีการเลือกสังกัดหลักสุตร
ที่
รายละเอียด
กำหนดการ
1. Log in เข้าสู่ระบบทะเบียนและประเมินผลนักศึกษา websit http://reg.sut.ac.th วันที่ 5 - 14 กุมภาพันธ์ 2567

2. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาเลือกเมนู

นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่เลือกได้จนถึง
วันสุดท้าย (คือ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567)
และต้องบันทึกทุกครั้งที่ต้องการเปลี่ยนแปลง


3. จะปรากฎข้อมูลหลักสูตรทั้งหมด 2 หลักสูตร ให้ดำเนินการ คลิกเลือกหลักสูตร ตามลำดับที่ปรากฎ
ต้องเลือกให้ครบทั้ง 2 อันดับ หลังจากเลือกหลักสูตรแล้ว ต้องทำการกดปุ่ม "บันทึก" ด้วย
ถ้านักศึกษาดำเนินการเลือกหลักสูตรได้ถูกต้อง โดยเลือกให้ครบทั้ง 2 อันดับ
และบันทึกหลักสูตรที่เลือกเข้าสู่ระบบแล้ว
ระบบจะแสดงผลการเลือกให้นักศึกษาตรวจสอบ
ดังรูปที่ 3 จนถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

ในกรณีที่นักศึกษาดำเนินการเลือกหลักสูตรไม่ถูกต้อง  เลือกซ้ำ เลือกไม่ครบทั้ง 2 อันดับ
ระบบจะไม่บันทึกข้อมูลการเลือกให้ และจะไม่แสดงผลการเลือกให้ตรวจสอบ
หากมีข้อสงสัยกรุณา ติดต่อ : ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
โทร.0-4422-3017
  รูปที่ 1
  รูปที่ 2
  รูปที่ 3
รูปที่ 3