ศูนย์บริการการศึกษา ร่วมกับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เปิดให้นักศึกษาเลือกสังกัดหลักสูตรทางอินเทอร์เน็ต
ตามระยะเวลาที่กำหนด ที่เว็บไซต์ http://reg.sut.ac.th
    วิธีการเลือกสังกัดหลักสุตร
ที่
รายละเอียด
กำหนดการ

1.

Log in เข้าสู่ระบบทะเบียนและประเมินผลนักศึกษา websit http://reg.sut.ac.th
เลือกเมนู
วันที่ 16 มิถุนายน - 25 กรกฎาคม 2565

2.

จะปรากฎข้อมูลหลักสูตรทั้งหมด 17 หลักสูตร (ตามรูปที่ 1)
ให้ดำเนินการ คลิกเลือกหลักสูตร ตามลำดับที่ปรากฎ
นักศึกษาต้องเลือกให้ครบทั้ง 17 หลักสูตรและไม่เลือกซ้ำ
(ดังรูปที่ 2)
หลังจากเลือกหลักสูตรแล้ว ต้องทำการกดปุ่ม "บันทึก"ด้วย

ระบบจะแสดงผลการเลือกให้นักศึกษาตรวจสอบ
ดังรูปที่ 3 จนถึง วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

3.

ตรวจสอบข้อมูลการเลือกสาขาได้ที่ websit http://reg.sut.ac.th
หากพบข้อผิดพลาดให้ยื่นคำร้องที่สำนักวิชาฯ ด้วยตนเอง


ภายในวันที่ 16 มิถุนายน - 26 กรกฎาคม 2565

ในกรณีที่นักศึกษาดำเนินการเลือกหลักสูตรไม่ครบทั้ง 17 หลักสูตร หรือเลือกซ้ำ
ระบบจะไม่บันทึกข้อมูลการเลือกให้ และจะไม่แสดงผลการเลือกให้ตรวจสอบ
หากมีข้อสงสัยกรุณา ติดต่อ : ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
โทร.0-4422-3094
  รูปที่ 1
1234
  รูปที่ 2
  รูปที่ 3