คำถามที่ถามบ่อย

-
เกี่ยวกับการลงทะเบียนการลงทะเบียนเรียนต่ำ–เกิน เพิ่ม มีเวลาสอบซ้ำซ้อน ไม่ผ่านรายวิชาที่เป็นเงื่อนไขบังคับก่อน ฯลฯ
-
เกี่ยวกับสถานภาพนักศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาสามารถขอคืนสถานภาพนักศึกษาได้หรือไม่ การรักษาสถานภาพ
-
เกี่ยวกับการย้ายสาขาวิชา  เปลี่ยนสำนักวิชา   และการเทียบโอนหน่วยกิต
-
การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา/บัตรประจำตัวนักศึกษา
-
การลาระหว่างเรียน/สอบ  และลาพักการศึกษา
-
เกี่ยวกับการแจ้งจบ การขอ Transcript การขอใบรับรอง
-
เกี่ยวกับการเงิน เช่น การขอรับเงินประกันค่าของเสียหาย การลดรายวิชา ผ่อนผันชำระเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน ฯลฯ
-
เกี่ยวกับงานทุนนักศึกษา
-
เกี่ยวกับการกลับเข้าศึกษา Re-entry
-
คำถามเกี่ยวกับผลการเรียน การคำนวณเกรด การพ้นสภาพ
-
ดาวโหลดโปรแกรมคำนวณเกรด